Albania's Public Private Partnerships

Find out contracts, concession companies and funding sources

Database of concession projects and Public Private Partnerships signed by the Albanian government during the period 2004-2020.

Construction of Guri i Bardhe hydropower plant

Kontrata koncesionare është lidhur ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërisë koncesionare GealbEnergy shpk, që është krijuar si bashkim i shoqërive Sina 98 shpk, Besland shpk dhe Albmerkuri shpk.
Objekti i kontratës është: financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Guri i Bardhë në pellgun ujëmbledhës të përrenjve të Zallit të Dishit dhe Shehut, qarku Dibër. Do të ndërtohen 3 hidrocentrale. Në fund të periudhës koncesionare, objektet do të transferohen tek Autoriteti Kontraktues.

Company
Gealb Energy
Company Description
Object of activity: to implement the concession contract. The company was established on 03.04.2017. Its capital is 1'000'000 ALL.
 
Shareholders

Sina 98 - 45% of the shares
Albmërkuri shpk - 51% of the shares
Besland - 4% of the shares

Related Persons and Entities
Genc Mërkuri - current administrator (03.04.2017 - 03.04.2022)

Location