Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Ndërtimi i hidrocentraleve në rrjedhën e përroit Trebisht, rrethi Bulqizë

Kontrata koncesionare është lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe shoqërisë Erniku shpk.
Objekti i kontratës është: financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve në rrjedhën e përroit Trebisht, rrethi Bulqizë. Në fund të periudhës koncesionare, objektet do të transferohen tek Autoriteti Kontraktues.

Kontrata është e formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i të drejtës së pronësisë dhe operimit në fund të kontratës së koncesionit tek Autoritetit Kontraktues). Shoqërisë koncesionare nuk i lejohet të kryejë asnjë lloj tjetër aktiviteti përveç ndërtimit të hidrocentraleve, pra vetëm ato aktivitete që është nënshkruar kjo kontratë. Për të plotësuar këtë objektiv të kontratës, koncesionari duhet të kryejë veprimet si më poshtë:
• Të projektojë, financojë, ndërtojë, testojë, të ketë në pronësi, të operojë dhe të mirëmbajë hidrocentralin.
• Të zgjerojë e të shtojë objektet ekzistuese, të ketë në pronësi pjesët e objekteve ekzistuese të zgjeruara dhe të shtuara
• Të ketë gëzim të qetë të sheshit ku do të zhvillojë punimet.
• Kur periudha e koncesionit përfundon, koncesionari duhet t’i kthejë Autoritetit Kontraktues përdorimin e sheshit, t’i transferojë pronësinë e hidrocentraleve dhe të objekteve të shtuara.
• Koncesionari duhet të ketë të drejtën ekskluzive ndaj çdo atributi mjedisor që mund të ketë nga projekti.
Koncesionari do të marrë në dorëzim sheshin dhe objektin ekzistues dhe mund ta shtojë ose ta zgjerojë atë. Koncesionari ka të drejtën e gëzimit të qetë të sheshit që do të thotë të mos ketë asnjë ndërhyrje të parregullt nga Autoriteti Kontraktues apo nga ndonjë autoritet tjetër shtetëror. Në fund të periudhës së koncesionit, koncesionari duhet t’i kthejë Autoritetit përdorimin e sheshit, t’i transferojë pronësinë e hidrocentralit dhe të objekteve ekzistuese të shtuara.
Koncesionari merr në përdorim sheshin në gjendjen siç është. Autoriteti Kontraktues nuk do të kryejë asnjë shpenzim dhe nuk duhet të jetë përgjegjës për ndonjë pretendim që mund të ketë koncesionari në lidhje me gjendjen e sheshit.
Nëse është e nevojshme që të shpronësohet truall që është pronë private në lidhje me sheshin, atëherë koncesionari duhet të përgatisë të gjitha dokumentet dhe duhet të paraqesë pretendimet tek Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues duhet të miratojë ose jo këto pretendimet. Në rast të shpronësimeve, të gjitha shpenzimet do të mbulohen nga koncesionari.
Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të monitorojë koncesionarin çdo 3 muaj për të verifikuar ecurinë e punimeve dhe të projektit.
Kohëzgjatja e koncesionit është 35 vjet.
Autoriteti Kontraktues garanton blerjen e një pjese ose të gjithë energjinë elektrike deri në sasinë 15 më nga subjekti i furnizimit të energjisë elektrike përmes një kontrate afatgjatë nëse kjo gjë kërkohet nga koncesionari.
Autoriteti Kontraktues duhet të ndihmojë që koncesionari të sigurojë të gjitha lejet, licencat në mënyrë të tillë që të nisë puna dhe në të gjitha marrëdhëniet e koncesionarit me autoritetet shtetërore.
Autoriteti Kontraktues duhet të garantojë koncesionarin që ndërtimi i veprave të tjera hidroteknike në të njëjtën rrjedhë nuk do të ndikojë në mbarëvajtjen e hidrocentraleve.
Autoriteti Kontraktues i garanton koncesionarit ekskluzivitetin për realizimin e kontratës së koncesionit. Autoriteti Kontraktues nuk ka të drejtë të kryejë veprime që ndikojnë në pakësimin, ndryshimin apo devijimin e prurjeve të ujit.
Koncesionari duhet të krijojë një shoqëri koncesionare për të nisur punimet brenda 30 ditësh nga hyrja në fuqi e kontratës. Koncesionari dhe shoqëria e re e krijuar do të jenë solidarisht përgjegjës për të gjitha të drejtat dhe detyrimet në kontratën e koncesionit.
Koncesionari duhet të ruajë ekosistemin, sasinë e ujit ekologjik në shtratin parësor të lumit/rrjedhës dhe të parandalojë ndotjen e mjedisit, duhet të zbatojë Kodin e Punës dhe duhet të mbulojë të gjitha shpenzimet dhe dëmet që mund të shkaktohen mbi Autoritetin Kontraktues ose palë të treta. Koncesionari duhet të parandalojë ndotjen e mjedisit dhe ta kthejë atë në gjendjen e mëparshme me shpenzimet e veta.
Koncesionari e pranon sheshin ku do të operojë ashtu siç është. Autoriteti Kontraktues nuk do të kryejë ndonjë shpenzim mbi të dhe nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë pretendim ndaj koncesionarit në lidhje me gjendjen e sheshit.
Koncesionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralet brenda 18 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës.
Totali i investimeve është 209’336’441 ALL, nga të cilat 88’829’100 ALL do të investohen në makineri dhe pajisje.
Koncesionari duhet të sigurojë hidrocentralet, pajisjet e punës, punimet e ndërtimit/ montimit dhe çdo dëm që mund t’u shkaktojë të tretëve. Ai duhet të ngurtësojë pranë një institucioni bankar ose shoqëri sigurimesh 10% të vlerës totale të investimit. Në këtë rast, nëse koncesionari nuk i plotëson detyrimet e tij atëherë Autoriteti Kontraktues mund të marrë këtë shumë ose pjesë të kësaj shume si rrjedhojë e zbatimit të penaliteteve mbi koncesionarin.
Tarifa koncesionare është 2% e prodhimit vjetor të energjisë elektrike të cilën koncesionari duhet t’ia paguajë Autoritetit Kontraktues. Tarifa nuk do të ndryshojë përgjatë gjithë periudhës koncesionare.
Koncesionari duhet të riinvestojë 60% të vlerës së makinerive dhe pajisjeve duke filluar nga viti i 25 – të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate.
Koncesionari nuk mund të ndryshojë përqindjen e pjesëmarrjes në aksionet e saj ose transferimin e tyre tek persona të tretë pa marrë më parë miratimin e Autoritetit Kontraktues.
Koncesionari mund të nënkontraktojë një pjesë të shërbimeve të tij por vetëm pasi të ketë marrë miratimin e Autoritetit Kontraktues dhe jo për më tepër se 50% të vlerës së investimit. Nuk do të nevojitet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktues nëse nënkontraktori është një shoqëri e mirënjohur vendase ose ndërkombëtare, në gjendje të mirë financiare.
Koncesionari ka të drejtë të vendosë peng, hipotekë apo ndonjë barrë tjetër mbi aktivet që do të krijohen dhe mund të lidhë çdolloj marrëveshjeje financimi për sa kohë pengu, hipoteka dhe marrëveshja e financimit të shërbejnë që të përmbushet qëllimi i kësaj kontrate.
Në fund të periudhës, Koncesionari duhet të transferojë pa kundërshpërblim tek Autoriteti Kontraktues: hidrocentralin dhe objektet ekzistuese të lidhura me të, ndërtesa, makineri, pajisje, pronësinë mbi ndërtesat apo impiantet e ndërtuara, të drejtat kontraktore, dorëzimin e librave, dokumenteve dhe garancive. Procesi i dorëzimit do të nisë 6 muaj përpara përfundimin të periudhës së koncesionit.

Kompania
SA-GLE Kompani
Përshkrimi i kompanisë
Objekti i veprimtarisë: zbatimi i kontratës konçesionare. Shoqëria është themeluar më 10.10.2009. Kapitali i saj është 100'000 ALL.
Aksionerët

Enriku shpk - 100% të aksioneve.

Persona dhe entite të lidhura
Vera Spahiu - administratori aktual (10.10.2009 - 08.04.2025)


Më 27.03.2019, shoqëria Elite Bailiff’s Office shpk ka urdhëruar vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë SA-GLE Kompani shpk.
Më 19.02.2019, shoqëria përmbarimore TDR ka vendosur masën e sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat dhe aksionet në pronësi të Erniku shpk që zotëron në shoqërinë SA-GLE Kompani shpk.
Më 16.11.2016, Zyra Përmbarimore Tiranë ka urdhëruar vendosjen e masës ëë sekuestros konservative.
Më 14.07.2014 është depozituar kërkesa për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë të SA-GLE Kompani shpk. Kështu, SA-GLE Kompani shpk nuk mund të shesë aksionet e saj derisa të shlyejë të gjitha detyrimet e saj tatimore. Më 26.08.2015, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka urdhëruar lirimin nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë.
Më 27.04.2015, Zyra Përmbarimore Tiranë ka urdhëruar vendosjen e sekuestros konservative mbi SA-GLE Kompani shpk.
Më 23.12.2014, shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” ka urdhëruar vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat që shoqëria Erniku shpk zotëron tek SA-GLE Kompani shpk.
Më 05.11.2014, shoqëria Kullolli & Co Bailiff ka urdhëruar vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria Erniku shpk zotëron tek SA-GLE Kompani shpk. Por, kjo masë sekuestroje është hequr me kërkesë të Kullolli & Co Bailiff më 24.07.2015.
Më 27.03.2014, Dega Doganore Bllatë ka kërkuar bllokimin e veprimtarive tregtare të shoqërisë SA-GLE Kompani shpk.
Më 17.10.2013, Shoqëria Përmbarimore ZIG shpk ka urdhëruar vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria Erniku shpk zotëron në shoqërinë SA-GLE Kompani shpk, por kjo masë është hequr më 07.02.2017.
Më 22.11.2012 është nënshkruar marrëveshja siguruese nr. 14419 Rep. Nr. 5016 Kol. Për vendosjen e barrës siguruese mbi 100 % të kuotave që shoqëria Erniku shpk zotëron në shoqërinë SA-GLE Kompani shpk.

Vendndodhja