Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Ndërtimi i hidrocentralit Hurdhasi 1, 2, 3

Kontrata koncesionare është lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe shoqërive Komp Energji shpk dhe STGC Corp Inc.
Objekti i kontratës është: financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Hurdhas 1, Hurdhas 2 dhe Hurdhas 3 në përroin e Hurdhasit, rrethi Kurbin. Në fund të periudhës koncesionare, objektet do të transferohen tek Autoriteti Kontraktues.

Kontrata është e formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i të drejtës së pronësisë dhe operimit në fund të kontratës së koncesionit tek Autoritetit Kontraktues). Shoqërisë koncesionare nuk i lejohet të kryejë asnjë lloj tjetër aktiviteti përveç ndërtimit të hidrocentraleve, pra vetëm ato aktivitete që është nënshkruar kjo kontratë. Për të plotësuar këtë objektiv të kontratës, koncesionari duhet të kryejë veprimet si më poshtë:
• Të projektojë, financojë, ndërtojë, testojë, të ketë në pronësi, të operojë dhe të mirëmbajë hidrocentralin.
• Të ketë gëzim të qetë të sheshit ku do të zhvillojë punimet.
• Kur periudha e koncesionit përfundon, koncesionari duhet t’i kthejë Autoritetit Kontraktues përdorimin e sheshit, t’i transferojë pronësinë e hidrocentraleve dhe të objekteve të shtuara.
• Koncesionari duhet të ketë të drejtën ekskluzive ndaj çdo atributi mjedisor që mund të ketë nga projekti.
Koncesionari do të marrë në dorëzim sheshin dhe objektin ekzistues dhe mund ta shtojë ose ta zgjerojë atë. Koncesionari ka të drejtën e gëzimit të qetë të sheshit që do të thotë të mos ketë asnjë ndërhyrje të parregullt nga Autoriteti Kontraktues apo nga ndonjë autoritet tjetër shtetëror. Në fund të periudhës së koncesionit, koncesionari duhet t’i kthejë Autoritetit përdorimin e sheshit, t’i transferojë pronësinë e hidrocentralit dhe të objekteve ekzistuese të shtuara.
Koncesionari merr në përdorim sheshin në gjendjen siç është. Autoriteti Kontraktues nuk do të kryejë asnjë shpenzim dhe nuk duhet të jetë përgjegjës për ndonjë pretendim që mund të ketë koncesionari në lidhje me gjendjen e sheshit.
Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të monitorojë koncesionarin çdo 3 muaj për të verifikuar ecurinë e punimeve dhe të projektit.
Kohëzgjatja e koncesionit është 35 vjet.
Autoriteti Kontraktues garanton blerjen e energjisë elektrike nga subjekti i furnizimit të energjisë elektrike përmes një kontrate afatgjatë nëse kjo gjë kërkohet nga koncesionari.
Autoriteti Kontraktues duhet të ndihmojë që koncesionari të sigurojë të gjitha lejet, licencat në mënyrë të tillë që të nisë puna dhe në të gjitha marrëdhëniet e koncesionarit me autoritetet shtetërore.
Autoriteti Kontraktues duhet të garantojë koncesionarin që ndërtimi i veprave të tjera hidroteknike në të njëjtën rrjedhë nuk do të ndikojë në mbarëvajtjen e hidrocentraleve.
Koncesionari duhet të krijojë një shoqëri koncesionare për të nisur punimet brenda 30 ditësh nga hyrja në fuqi e kontratës. Koncesionari dhe shoqëria e re e krijuar do të jenë solidarisht përgjegjës për të gjitha të drejtat dhe detyrimet në kontratën e koncesionit.
Koncesionari duhet të ruajë ekosistemin, sasinë e ujit ekologjik në shtratin parësor të lumit/rrjedhës dhe të parandalojë ndotjen e mjedisit, duhet të zbatojë Kodin e Punës dhe duhet të mbulojë të gjitha shpenzimet dhe dëmet që mund të shkaktohen mbi Autoritetin Kontraktues ose palë të treta. Koncesionari duhet të parandalojë ndotjen e mjedisit dhe ta kthejë atë në gjendjen e mëparshme me shpenzimet e veta.
Koncesionari e pranon sheshin ku do të operojë ashtu siç është. Autoriteti Kontraktues nuk do të kryejë ndonjë shpenzim mbi të dhe nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë pretendim ndaj koncesionarit në lidhje me gjendjen e sheshit.
Koncesionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralet brenda 30 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës.
Totali i investimeve është 200’000’000 ALL, nga të cilat 34’396’824 ALL do të investohen në makineri dhe pajisje.
Koncesionari duhet të sigurojë hidrocentralet, pajisjet e punës, punimet e ndërtimit/ montimit dhe çdo dëm që mund t’u shkaktojë të tretëve. Ai duhet të ngurtësoje pranë një institucioni bankar ose shoqëri sigurimesh 10% të vlerës totale të investimit. Në këtë rast, nëse koncesionari nuk i plotëson detyrimet e tij atëherë Autoriteti Kontraktues mund të marrë këtë shumë ose pjesë të kësaj shume si rrjedhojë e zbatimit të penaliteteve mbi koncesionarin.
Tarifa koncesionare është 2% e prodhimit vjetor të energjisë elektrike të cilën koncesionari duhet t’ia paguajë Autoritetit Kontraktues. Tarifa nuk do të ndryshojë përgjatë gjithë periudhës koncesionare.
Koncesionari duhet të riinvestojë 60% të vlerës së makinerive dhe pajisjeve duke filluar nga viti i 25 – të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate.
Koncesionari nuk mund të ndryshojë përqindjen e pjesëmarrjes në aksionet e saj ose transferimin e tyre tek persona të tretë pa marrë më parë miratimin e Autoritetit Kontraktues.
Koncesionari mund të nënkontraktojë një pjesë të shërbimeve të tij por vetëm pasi të ketë marrë miratimin e Autoritetit Kontraktues dhe jo për më tepër se 50% të vlerës së investimit.
Koncesionari ka të drejtë të vendosë peng, hipotekë apo ndonjë barrë tjetër mbi aktivet që do të krijohen dhe mund të lidhë çdolloj marrëveshjeje financimi për sa kohë pengu, hipoteka dhe marrëveshja e financimit të shërbejnë që të përmbushet qëllimi i kësaj kontrate.
Në fund të periudhës, Koncesionari duhet të transferojë pa kundërshpërblim tek Autoriteti Kontraktues: hidrocentralin dhe objektet ekzistuese të lidhura me të, ndërtesa, makineri, pajisje, pronësinë mbi ndërtesat apo impiantet e ndërtuara, të drejtat kontraktore, dorëzimin e librave, dokumenteve dhe garancive. Procesi i dorëzimit do të nisë 6 muaj përpara përfundimin të periudhës së koncesionit.

Kompania
Komp Energji
Përshkrimi i kompanisë
Objekti i veprimtarisë: studim, projektim, ndërtim, shfrytëzim i hidrocentraleve, impiantesh prodhimi dhe shfrytezimi të energjisë elektrike. Transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, shërbim e kolaudim të impianteve e pajisjeve, import - eksport të materialeve të ndryshme, ndërtim i objekteve civile dhe ekonomike, ndërtime hidroteknike. Shitblerje sendesh të luajtshme e të paluajtshme. Shoqëria është themeluar më 20.03.2007. Kapitali i saj është 100'000 ALL.
Aksionerët

Michal Morciniec - 49% të aksioneve.
Filip Lala - 51% të aksioneve.

Persona dhe entite të lidhura
Michal Morciniec - administratori aktual (12.12.2011 - 10.01.2022)
Fitimtar Lala - administrator (19.11.2008 - 12.12.2011)
Maksim Sallabanda - administrator (20.03.2007 - 19.11.2008)


Më 12.02.2019 është lidhur marrëveshje siguruese nr. 1361 midis palës barrëdhënëse Filip Lala dhe Michal Morciniec dhe palës barrëmarrëse Banka Credins sha ku vendoset barrë siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënisit (100% të aksioneve të Komp Energji shpk – së) si garanci për kredinë që Banka Credins u ka dhënë.
Më 05.12.2017 është lidhur marrëveshje siguruese nr. 5901/1 midis palës barrëdhënëse Komp Energji shpk dhe palës barrëmarrëse Banka Credins sha.
Më 17.01.2017 është lidhur marrëveshje siguruese nr. 5717/1 midis palëve barrëdhënëse Komp Energji shpk dhe Hydro Power Plan Construction dhe palës barrëmarrëse Banka Credins sha.
Më 10.01.2017 është shtuar ortaku Asa Nathanson duke blerë 33% të aksioneve të shoqërisë. Tashmë, është pakësuar kapitali i ortakut Michal Morciniec nga 49 % në 33 % të aksioneve dhe është pakësuar kapitali i ortakut Filip Lala nga 51 % në 34 % të aksioneve. Por, më 17.03.2017 shtë zgjidhur kjo kontratë duke i kthyer palët në gjendjen e mëparshme përpara kontratës së shitjes dt. 10.01.2017.
Më 24.03.2015, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka kërkuar vendosjen e barrës së sigurisë mbi titujt e pronësisë së shoqërisë me qëllim që të mos bëhet shitblerje e këtyre titujve. Më 13.01.2017, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka kërkuar lirimin nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë.
Më 12.12.2011, Michal Morciniec bëhet ortak i shoqërisë duke blerë 49% të aksioneve nga Fitimtar Lala.
Më 26.03.2010 janë larguar ortakët Arben Skrami, Agim Kamenica, Latif Bilali dhe Ylli Bilali. Tashmë, Fitimtar Lala ka 100% të aksioneve të shoqërisë.
Më 26.12.2008 është larguar ortaku Maksim Sallabanda. është rritur kapitali për Fitimtar Lalan nga 80% në 90% të aksioneve.
Në momentin e themelimit, ortakët e shoqërisë janë: Fitimtar Lala (80% të aksioneve), Maksim Sallabanda (10 % të aksioneve), Agim Kamenica (2.5% të aksioneve), Ylli Bilali (2.5% të aksioneve), Latif Bilali (2.5% të aksioneve), Arben Skrami (2.5% të aksioneve).

Vendndodhja