Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Ndërtimi i hidrocentralit Peshku

Kontrata koncesionare është lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe shoqërisë Koka shpk.
Objekti i kontratës është: financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit Peshku në komunën Martanesh, rrethi Bulqizë. Në fund të periudhës koncesionare, objektet do të transferohen tek Autoriteti Kontraktues.

Kontrata është e formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i të drejtës së pronësisë dhe operimit në fund të kontratës së koncesionit tek Autoritetit Kontraktues).
Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kontrollojë rregullisht ecurinë e kontratës.
Kohëzgjatja e koncesionit është 35 vjet.
Autoriteti Kontraktues garanton blerjen e energjisë elektrike nga KESH sha për 15 vitet e para të prodhimit.
Autoriteti Kontraktues duhet të ndihmojë që koncesionari të sigurojë të gjitha lejet dhe licencat e nevojshme pranë çdo institucioni shtetëror.
Koncesionari duhet të krijojë një shoqëri koncesionare për të nisur punimet brenda 30 ditësh nga hyrja në fuqi e kontratës. Koncesionari dhe shoqëria e re e krijuar do të jenë solidarisht përgjegjës për të gjitha të drejtat dhe detyrimet në kontratën e koncesionit.
Koncesionari duhet të fillojë punimet brenda 30 ditësh nga data e miratimit të projektit.
Koncesionari duhet të zbatojë legjislacionin shqiptar në fuqi, duhet të marrë masa për të garantuar kushtet teknike për punëtorët dhe të tretët, për të shmangur dëmet ndaj pronës publike dhe private, të parandalojë çdo dëm dhe fatkeqësi në punë.
Koncesionari duhet të përballojë të gjitha shpenzimet që lidhen me dëmet që mund t’u shkaktohen të tretëve.
Koncesionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralet brenda 24 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës.
Totali i investimeve është 188’055’946 ALL, nga të cilat 102’199’100 ALL do të investohen në makineri dhe pajisje.
Koncesionari duhet të sigurojë hidrocentralet, pajisjet e punës, punimet e ndërtimit/ montimit dhe çdo dëm që mund t’u shkaktojë të tretëve. Ai duhet të ngurtësojë pranë një institucioni bankar ose shoqëri sigurimesh 10% të vlerës totale të investimit. Në këtë rast, nëse koncesionari nuk i plotëson detyrimet e tij atëherë Autoriteti Kontraktues mund të marrë këtë shumë ose pjesë të kësaj shume si rrjedhojë e zbatimit të penaliteteve mbi koncesionarin.
Tarifa koncesionare është 4% e prodhimit vjetor të energjisë elektrike të cilën koncesionari duhet t’ia paguajë Autoritetit Kontraktues.
Koncesionari duhet të riinvestojë 45% të vlerës së makinerive dhe pajisjeve çdo 15 vjet.
Koncesionari mund të nënkontraktojë një pjesë të shërbimeve të tij.
Në fund të periudhës, Koncesionari duhet të transferojë pa kundërshpërblim tek Autoriteti Kontraktues të gjitha asetet e koncesionarit duke përfshirë çdo ndërtesë apo impiant.

Kompania
Koka & Ergi Energy
Përshkrimi i kompanisë
Objekti: të zbatojë kontratën konçesionare. Shoqëria është themeluar më 25.06.2008. Kapitali i saj është 100'000 ALL.
Aksionerët

Shijaku - 46% të kuotave.
Koka - 51% të kuotave.
Olsar - Zela - 3% të kuotave.
Në Aktin e Themelimit, shoqëria ka vetëm një ortak Koka shpk.

Persona dhe entite të lidhura
Ersi Salaj - administratori aktual (03.03.2015 - 28.02.2021)
Mehmet Koka - administrator (25.06.2013 - 03.03.2015)


Më 30.06.2015 ortaku Koka ka shitur 46% të kuotave të tij tek shoqëria Shijaku dhe 3% të kuotave të tij tek shoqëria Olsar – Zela. Kështu, janë shtuar 2 ortakë të rinj: Shijaku hde Olsar – Zela. është pakësuar kapitali i Koka shpk nga 100% në 51% të kuotave.
Më 08.09.2014 është lidhur marrëveshje kolaterali financiar.

Vendndodhja