Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjorë Cërrik, Elbasan

Kontrata e konçesionit është nënshkruar midis Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë konçesionare “Almex Greenwood shpk”.

Titulli i kontratës: Kontratë konçesione për menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik të prodhimit të fidanëve pyjorë/ arrorë në fidanishten shtetërore të Cërrikut, Elbasan. Kontrata është një kontratë e formës BOT, ndërtim, shfrytëzim dhe transferim në pronësi të shtetit.
Objekti i konçesionit: menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjorë/ arrorë në fidanishten shtetërore të Cërrikut, Elbasan, dhe përcakton të drejtat dhe detyrimet e konçesionarit dhe Autoritetit Kontraktues dhe gjithashtu tërësinë e shërbimeve, detyrimeve që lidhen me ekzekutimin, mbikqyrjen dhe administrimin e kontratës. Ky objektiv do të realizohet përmes veprimeve:

Kompania
Almex Greenwood
Përshkrimi i kompanisë
Objekti i veprimtarisë: zbatimi i kontratës së konçesionit mbi menaxhimin e fidanishtes në Cërrik, Elbasan. Shoqëria është themeluar më 23.09.2014. Kapitali i saj është 100'000 ALL.
Aksionerët

Al - Mexwood - zotëron 100 % të aksioneve të Almex Greenwood

Persona dhe entite të lidhura
Agim Zogu - administratori aktual (16.10.2014 - 16.10.2019)
Aurela Sopoti - administrator (23.09.2014 - 16.10.2014)

Vendndodhja