Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Ndërtimi i hidrocentraleve Lengarica 1 dhe Lengarica 2

Kontrata koncesionare është lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe shoqërisë Hasi Energji shpk.
Objekti i kontratës është: financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Lengarica 1 dhe Lengarica 2, komuna Petran, rrethi Përmet. Në fund të periudhës koncesionare, objektet do të transferohen tek Autoriteti Kontraktues.

Kontrata është e formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i të drejtës së pronësisë dhe operimit në fund të kontratës së koncesionit tek Autoritetit Kontraktues).
Kohëzgjatja e koncesionit është 35 vjet.
Autoriteti Kontraktues garanton blerjen e energjisë elektrike nga subjekti i furnizimit të energjisë elektrike për 15 vitet e para të prodhimit.
Autoriteti Kontraktues duhet të ndihmojë që koncesionari të sigurojë të gjitha lejet, licencat në mënyrë të tillë që të nisë puna dhe në të gjitha marrëdhëniet e koncesionarit me autoritetet shtetërore.
Koncesionari duhet të ruajë ekosistemin, duhet të zbatojë Kodin e Punës dhe duhet të mbulojë të gjitha shpenzimet dhe dëmet që mund të shkaktohen mbi Autoritetin Kontraktues ose palë të treta. Koncesionari duhet të parandalojë ndotjen e mjedisit dhe ta kthejë atë në gjendjen e mëparshme me shpenzimet e veta.
Koncesionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralet brenda 36 muajve nga marrja e lejes së ndërtimit.
Totali i investimeve është 1’980’904’000 ALL, nga të cilat 417’875’000 ALL do të investohen në makineri dhe pajisje.
Tarifa koncesionare është 2.1% e prodhimit vjetor të energjisë elektrike të cilën koncesionari duhet t’ia paguajë Autoritetit Kontraktues.
Koncesionari duhet të riinvestojë 42% të vlerës së makinerive dhe pajisjeve çdo 15 vjet.
Koncesionari nuk ka të drejtë të japë kontratën e koncesionit me nënkoncesion.
Në fund të periudhës, Koncesionari duhet të transferojë pa kundërshpërblim tek Autoriteti Kontraktues objektin e hidrocentralit dhe çdo objekt tjetër të instaluar.
Tek shtesat dhe ndryshimet në kontratë të nënshkruar më 25.04.2009, kanë ndodhur ndryshimet si më poshtë:
• Nga 2 hidrocentrale do të ndërtohet vetëm një i tillë.
• Prodhimi i energjisë elektrike nga 21’500’000 kë/h që ishte në kontratën fillestare bëhet 36’000’000 kë/h.
• Vlera e investimit ishte 1’980’904’000 ALL në kontratën fillestare dhe bëhet 1’908’714’000 ALL në shtesat e kësaj kontrate.
• Sipas kontratës fillestare, objekti duhej të vihej në punë brenda 36 muajve nga marrja e lejes së ndërtimit, por me shtesat e kësaj kontrate bëhet brenda 36 muajve nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate.

Kompania
Lengarica & Energy
Përshkrimi i kompanisë
Shoqëria është krijuar më 25.06.2008, me një kapital themeltar prej 856'000'000 ALL. Shoqëria është krijuar posaçërisht për të zbatuar kontratën e konçesionit. Zyra e saj qendrore është në adresën: Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga "Jul Variboba", Vila nr. 10, Tiranë.
Aksionerët

Hasi Energji - 50% të aksioneve.
Enso Hydro Energji - 50% të aksioneve.
Në Aktin e Themelimit, Hasi Energji zotëronte 100% të aksioneve.

Persona dhe entite të lidhura
Jurgen Gaisberger - administratori aktual (17.05.2019 - 17.05.2022)
Ylli Halili - administratori aktual (14.11.2017 - 14.11.2020)
Aida Nani (13.11.2014 - 14.11.2017)
Fatbardh Çangu (17.12.2012 - 13.11.2014)
Georg Schëeighofer (17.12.2012 - 21.03.2019)
Wolfgang Kröpfl - administratori (24.02.2010 - 17.12.2012)
Elton Beqi (20.04.2011 - 17.12.2012)
Enri Leka (25.06.2008 - 20.04.2011)


Më 27.09.2017, është vendosur marrëveshje barre siguruese midis barrëdhënësve Enso Hydro Energji, Hasi Energji dhe barrëmarrësit Intesa SanPaolo Bank Albania.
Më 11.01.2017, është vendosur masë e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë me urdhër të shoqërisë përmbarimore Kreon, por kjo masë është hequr më 14.06.2017.
Më 17.04.2014, është lidhur marrëveshje pengu mbi kuotat e shoqërisë në favor të Raiffeisen Bank , GREEN FOR GROëTH FUND, SOUTHEAST EUROPE, SICAV-SIF dhe OESTERREICHISCHE ENTëICKLUNGSBANK AG.
Më 23.04.2013, Enso Hydro Energji zotëron tashmë 100 % të kapitalit.
Më 05.12.2012, është shtuar kapitali i shoqërisë Enso Hydro Energji nga 80 % në 99.99 %, ndërkohë që është pakësuar kapitali i shoqërisë Hasi Energji nga 20 % në 0.01 % të aksioneve.
Më 05.12.2012, Enso Hydro është larguar si ortak duke shitur 80 % të aksioneve shoqërisë Enso Hydro Energji.
Më 11.02.2011, është pakësuar kapitali i shoqërisë Hasi Energji nga 42 % në 20 % të aksioneve, ndërsa shoqëria Enso Hydro zotëron tashmë 80 % të aksioneve nga 58 % të aksioneve që zotëronte më përpara.
Më 24.02.2010 kanë ndryshuar ortakët e shoqërisë. Hasi Energji zotëron tashmë 42 % të kapitalit nga 100 % që zotëronte në të kaluarën. Ndërkohë, është shtuar edhe ortaku Enso Hydro që zotëron 58 % të kapitalit.

Vendndodhja