Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Ndërtimi i hidrocentraleve Zerec 1 dhe Zerec 2

Kontrata koncesionare është lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe Korça Ndërtim Prodihim - A shpk dhe Flonja shpk.
Objekti i kontratës është: financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Zerec 1 dhe Zerec 1 në rrjedhën e pellgut ujëmbledhës të përroit të Dusharit, rrethi Korçë. Në fund të periudhës koncesionare, objektet do të transferohen tek Autoriteti Kontraktues.

Kontrata është e formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i të drejtës së pronësisë dhe operimit në fund të kontratës së koncesionit tek Autoritetit Kontraktues).
Kohëzgjatja e koncesionit është 35 vjet.
Koncesionari do të ketë të drejta pronësie mbi objektin ekzistues dhe ai mund ta zgjerojë ose ta shtojë atë.
Autoriteti Kontraktues mund të garantojë blerjen e energjisë elektrike nga koncesionari. Në kontratë nuk është specifikuar asnjë kohëzgjatje e tillë.
Autoriteti Kontraktues duhet të sigurojë të gjitha lejet, licencat në mënyrë të tillë që koncesionari të nisë punën e tij. Gjithashtu, Autoriteti Kontraktues duhet të garantojë edhe gëzim të qetë të sheshit ku do të ngrihen hidrocentralet nga çdo lloj pretendimi pronësie.
Koncesionari duhet të ruajë ekosistemin, sasinë e ujit ekologjik në shtratin parësor të lumit/rrjedhës dhe të parandalojë ndotjen e mjedisit. Autoriteti Kontraktues duhet të ndihmojë koncesionarin për të marrë sa më shpejt të gjitha lejet dhe licencat për të nisur ndërtimin.
Koncesionari ka të drejtë të nënkontraktojë shërbimet e tij, por jo për më tepër se 50% të vlerës së investimit dhe pa marrë miratimin paraprak të Autoritetit Kontraktues.
Koncesionari merr përsipër të ndërtojë hidrocentralet brenda 16 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës.
Autoriteti Kontraktues duhet të garantojë koncesionarin që ndërtimi i veprave të tjera hidroteknike në të njëjtën rrjedhë nuk do të ndikojë në mbarëvajtjen e hidrocentraleve.
Totali i investimeve është 199’921’093 ALL, nga të cilat 68’057’580 ALL do të investohen në makineri dhe pajisje.
Tarifa koncesionare është 2.5% e prodhimit vjetor të energjisë elektrike të cilën koncesionari duhet t’ia paguajë Autoritetit Kontraktues.
Koncesionari duhet të riinvestojë 60% të vlerës së makinerive dhe pajisjeve duke nisur nga viti i 25 – të i hyrjes në fuqi të kësaj kontrate.
Koncesionari nuk mund të ndryshojë përqindjen e pjesëmarrjes në aksionet e saj ose transferimin e tyre tek persona të tretë pa marrë më parë miratimin e Autoritetit Kontraktues.
Në fund të periudhës, Koncesionari duhet të transferojë pa kundërshpërblim tek Autoriteti Kontraktues: hidrocentralin dhe objektet ekzistuese të lidhura me të, ndërtesa, makineri, pajisje, pronësinë mbi ndërtesat apo impiantet e ndërtuara, të drejtat kontraktore, dorëzimin e librave, dokumenteve dhe garancive.

Kompania
EnRel Hydro shpk
Përshkrimi i kompanisë
Shoqëria është krijuar më 11.03.2013, me një kapital themeltar prej 100'000 ALL.  Shoqëria është krijuar për të zbatuar projektin e konçesionit.
Aksionerët

HY - Life - 50% të kuotave
Korça Ndërtim Prodhim - A - 50% të kuotave
Në Aktin e Themelimit, Aurel Naumi zotëron 100% të kuotave.

Persona dhe entite të lidhura
Aurel Naumi - administratori aktual (11.03.2013 - 11.03.2023)
Më 18.11.2019, është depozituar marrëveshja siguruese midis EnRel Hydro shpk (barrëdhënësi) dhe Bankës së Parë të Investimeve Albania sha (barrëmarrësi). Është krijuar barra siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për shlyerjen e detyrimeve kundrejt Bankës së Parë të Investimeve Albania sha.
Më 04.08.2017, ortaku Korça Ndërtim Prodhim – A shpk i ka shitur 50 % të kuotave të tij ortakut të ri, HY – Life.
Më 17.12.2015, ortaku Aurel Naumi i ka dhuruar 100 % të kuotave të tij shoqërisë Korça Ndërtim Prodhim – A shpk. Tashmë, Korça Ndërtim Prodhim – A shpk zotëron 100 % të kapitalit të shoqërisë.

Vendndodhja