Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Ndërtimi i hidrocentraleve në Zallin e Bulqizës

Kontrata koncesionare është lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe shoqërive Frigo Food shpk, Agikons shpk dhe Energy Development Group sha.
Objekti i kontratës është: financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve në pellgun ujëmbledhës të përroit të Zallit të Bulqizës deri në urën e qytetit. Nuk duhet kurrsesi të cënohet në mënyrë direkte ose indirekte uji që përdorin HEC Bulqiza 1 dhe HEC Bulqiza 2, të cilat i janë dhënë me koncesion shoqërisë Essegei srl. Në fund të periudhës koncesionare, objektet do të transferohen tek Autoriteti Kontraktues.

Kontrata është e formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i të drejtës së pronësisë dhe operimit në fund të kontratës së koncesionit tek Autoritetit Kontraktues). Shoqërisë koncesionare nuk i lejohet të kryejë asnjë lloj tjetër aktiviteti përveç ndërtimit të hidrocentraleve, pra vetëm ato aktivitete që është nënshkruar kjo kontratë. Për të plotësuar këtë objektiv të kontratës, koncesionari duhet të kryejë veprimet si më poshtë:
• Të projektojë, financojë, ndërtojë, testojë, të ketë në pronësi, të operojë dhe të mirëmbajë hidrocentralin.
• Të ketë gëzim të qetë të sheshit ku do të zhvillojë punimet.
• Kur periudha e koncesionit përfundon, koncesionari duhet t’i kthejë Autoritetit Kontraktues përdorimin e sheshit, t’i transferojë pronësinë e hidrocentraleve dhe të objekteve të shtuara.
• Koncesionari duhet të ketë të drejtën ekskluzive ndaj çdo atributi mjedisor që mund të ketë nga projekti.
Koncesionari do të marrë në dorëzim sheshin dhe objektin ekzistues dhe mund ta shtojë ose ta zgjerojë atë. Koncesionari ka të drejtën e gëzimit të qetë të sheshit që do të thotë të mos ketë asnjë ndërhyrje të parregullt nga Autoriteti Kontraktues apo nga ndonjë autoritet tjetër shtetëror. Në fund të periudhës së koncesionit, koncesionari duhet t’i kthejë Autoritetit përdorimin e sheshit, t’i transferojë pronësinë e hidrocentralit dhe të objekteve ekzistuese të shtuara.
Koncesionari merr në përdorim sheshin në gjendjen siç është. Autoriteti Kontraktues nuk do të kryejë asnjë shpenzim dhe nuk duhet të jetë përgjegjës për ndonjë pretendim që mund të ketë koncesionari në lidhje me gjendjen e sheshit.
Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të monitorojë koncesionarin çdo 3 muaj për të verifikuar ecurinë e punimeve dhe të projektit.
Kohëzgjatja e koncesionit është 35 vjet.
Autoriteti Kontraktues garanton blerjen e energjisë elektrike nga subjekti i furnizimit të energjisë elektrike përmes një kontrate afatgjatë nëse kjo gjë kërkohet nga koncesionari.
Autoriteti Kontraktues duhet të ndihmojë që koncesionari të sigurojë të gjitha lejet, licencat në mënyrë të tillë që të nisë puna dhe në të gjitha marrëdhëniet e koncesionarit me autoritetet shtetërore.
Autoriteti Kontraktues duhet të garantojë koncesionarin që ndërtimi i veprave të tjera hidroteknike në të njëjtën rrjedhë nuk do të ndikojë në mbarëvajtjen e projektit.
Koncesionari duhet të krijojë një shoqëri koncesionare për të nisur punimet brenda 30 ditësh nga hyrja në fuqi e kontratës. Koncesionari dhe shoqëria e re e krijuar do të jenë solidarisht përgjegjës për të gjitha të drejtat dhe detyrimet në kontratën e koncesionit.
Koncesionari duhet të ruajë ekosistemin, sasinë e ujit ekologjik në shtratin parësor të lumit/rrjedhës dhe të parandalojë ndotjen e mjedisit, duhet të zbatojë Kodin e Punës, sigurinë teknike, disiplinën teknike, higjienën, sigurimin nga zjarri dhe duhet të mbulojë të gjitha shpenzimet dhe dëmet që mund të shkaktohen mbi Autoritetin Kontraktues ose palë të treta. Koncesionari duhet të parandalojë ndotjen e mjedisit dhe ta kthejë atë në gjendjen e mëparshme me shpenzimet e veta.
Koncesionari nuk duhet të ndërhyjë në burimet ujore që furnizojnë ujësjellësin e zonës dhe të sigurojë ujin e nevojshëm për vaditje për nevojat e bujqësisë.
Koncesionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralet brenda 10 muajve nga marrja e lejeve të ndërtimit. Afati për t’u pajisur me leje është brenda 18 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës. Koncesionari do të nisë punimet brenda 30 ditësh nga marrja e lejes së ndërtimit.  Aplikimi për pajisjen me leje do të kryhet brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit përfundimtar nga Autoriteti Kontraktues.
Totali i investimeve është 587’563’575 ALL pa TVSH, nga të cilat 367’200’000 ALL pa TVSH do të investohen në makineri dhe pajisje.
Koncesionari duhet të sigurojë hidrocentralet, pajisjet e punës, punimet e ndërtimit/ montimit dhe çdo dëm që mund t’u shkaktojë të tretëve. Ai duhet të ngurtësojë pranë një institucioni bankar ose shoqëri sigurimesh 10% të vlerës totale të investimit. Në këtë rast, nëse koncesionari nuk i plotëson detyrimet e tij atëherë Autoriteti Kontraktues mund të marrë këtë shumë ose pjesë të kësaj shume si rrjedhojë e zbatimit të penaliteteve mbi koncesionarin.
Tarifa koncesionare është 2.01% e prodhimit vjetor të energjisë elektrike të cilën koncesionari duhet t’ia paguajë Autoritetit Kontraktues. Tarifa nuk do të ndryshojë përgjatë gjithë periudhës koncesionare.
Koncesionari duhet të riinvestojë 60% të vlerës së makinerive dhe pajisjeve duke filluar nga viti i 25 – të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate.
Koncesionari nuk mund të ndryshojë përqindjen e pjesëmarrjes në aksionet e saj ose transferimin e tyre tek persona të tretë pa marrë më parë miratimin e Autoritetit Kontraktues.
Koncesionari mund të nënkontraktojë një pjesë të shërbimeve të tij por vetëm pasi të ketë marrë miratimin e Autoritetit Kontraktues dhe jo për më tepër se 50% të vlerës së investimit.
Koncesionari ka të drejtë të vendosë peng, hipotekë apo ndonjë barrë tjetër mbi aktivet që do të krijohen dhe mund të lidhë çdolloj marrëveshjeje financimi për sa kohë pengu, hipoteka dhe marrëveshja e financimit të shërbejnë që të përmbushet qëllimi i kësaj kontrate.
Në fund të periudhës, Koncesionari duhet të transferojë pa kundërshpërblim tek Autoriteti Kontraktues: hidrocentralin dhe objektet ekzistuese të lidhura me të, ndërtesa, makineri, pajisje, pronësinë mbi ndërtesat apo impiantet e ndërtuara, të drejtat kontraktore, dorëzimin e librave, dokumenteve dhe garancive. Procesi i dorëzimit do të nisë 6 muaj përpara përfundimin të periudhës së koncesionit.

Kompania
Teodori 2003
Përshkrimi i kompanisë
Objekti i veprimtarisë: të zbatojë kontratën e konçesionit. Shoqëria është themeluar më 09.09.2003. Kapitali i saj është 5'550'000 ALL.
Aksionerët

Faik Teodori - 30% të kuotave.
Shefikat Ngjela - 35% të kuotave.
Teodori - 5% të kuotave.
Albania Hydro Investments Holding - 30% të kuotave.

Persona dhe entite të lidhura
Jacques Mercier - administratori aktual (04.03.2013 - 04.03.2018)
Faik Teodori - administratori aktual (09.09.2003 - 02.08.2017)
Voisin Pierre - Richard - administratori aktual (21.07.2016 - 21.07.2021)
Emilien Marquis - administrator (04.03.2013 - 21.07.2016)
Lulzim Laloshi - administratori aktual (02.08.2011 - 01.08.2022)
Paolo Pietro Cattelan - administrator (02.08.2010 - 02.08.2011)
Shefikat Ngjela - administratori aktual (10.03.2010 - 02.08.2017)
Filip Ngjela - administrator (30.09.2008 - 10.03.2010)


Më 26.11.2019, Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ermir Goda ka urdhëruar vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë Teodori 2003 shpk. Më 25.02.2010, ky përmbarues ka urdhëruar heqjen e masës së sekuestros.
Më 01.08.2016, shoqëria përmbarumore gjyqësore private TDR Group shpk ka vendosur masën e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e shoqërisë Teodori 2003 shpk.
Më 23.10.2014, Shërbimi Përmbarimor ZIG shpk ka urdhëruar vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e zotëruara nga dorëzanësi Shefikat Ngjela në shoqërinë Teodori 2003 shpk.
Më 14.08.2013 është lidhur një marrëveshje pengu midis Faik Teodorit, Shefikat Ngjelës, Teodori shpk – së, Albania Hydro Investments Holding dhe BERZH – it me Societe Generale Albania.
Më 23.05.2013, Faik Teodori i ka shitur 5% të kuotave të tij ortakut të ri, Teodori shpk. është pakësuar kapitali i Faik Teodorit nga 35% në 30% të kuotave.
Më 04.03.2013 është miratuar nënshkrimi i kontratave të garancisë për kontratën e huasë prej 6’000’000 euro të marrë nga BERZH dhe 4’000’000 euro të marrë nga banka Societe Generale Albania.
Më 02.08.2012 është miratuar kontrata e huasë me barrë siguruese midis shoqërisë Teodori 2003 shpk dhe shoqërisë Albania Hydro Investments Holding.
Më 02.08.2010 është pakësuar kapitali për Faik Teodorin nga 50% në 35% të kuotave dhe për Shefikat Ngjelën nga 50% në 35% të kuotave. është shtuar një ortak i ri Albania Hydro Investment Holding që zotëron 30% të kuotave.
Më 10.03.2010 është shtuar ortaku Shefikat Ngjela duke zotëruar 50% të kapitalit të shoqërisë. Ortaku Filip Ngjela është larguar nga shoqëria.
Më 30.09.2008 është shtuar ortaku Filip Ngjela që zotëron tashmë 50% të kapitalit të shoqërisë.

Vendndodhja