Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Ndërtimi i hidrocentralit Lubonjë

Kontratë koncesioni e formës BOT (ndërtim, operim, transferim) për ndërtimin e hidrocentralit Lubonjë, në lumin e Lubonjës, rrethi Korçë.
Kontrata është lidhur midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Alb Agron shpk dhe Xhengo shpk.
Në fund të periudhës koncesionare, shoqëria do t'ia rikthejë objektin Autoritetit Kontraktues. Kohëzgjatja e koncesionit është 35 vjet.
Vlera totale e investimit është 39'000'000 ALL, nga të cilat 10'000'000 ALL janë investime në makineri dhe pajisje.
Tarifa koncesionare është 2% e prodhimit vjetor të energjisë elektrike të cilën koncesionari duhet t'ia paguajë Autoritetit Kontraktues.
Koncesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje duke filluar nga viti i 25 - të.
Koncesionari mund të nënkontraktojë shërbimet e tij tek të tretët vetëm me miratimin paraprak të Autoritetit Kontraktues dhe për jo më tepër se 50% të vlerës së investimit.

Kompania
Elektro Lubonja shpk
Përshkrimi i kompanisë
Bashkimi i shoqërive Alb Agron shpk dhe Xhengo shpk. Kjo shoqëri është krijuar për të zbatuar kontratën konçesionare. Shoqëria është krijuar më 28.03.2009. Forma e saj ligjore është shpk. Kapitali i saj themeltar është 100'000 leke.
Aksionerët

Ilir Bala - 66.67% të kuotave.
Taulant Kurti - 33.33% të kuotave.

Persona dhe entite të lidhura
Agron Hasankolli - administratori aktual (28.03.2009 - 31.12.2023)
Më 08.10.2019, Agron Hasankolli u ka shitur të gjithë aksionet e tij Ilir Balas (që tashmë zotëron 66.67 % të aksioneve) dhe Taulant Kurti (që tashmë zotëron 33.33 % të aksioneve).

Vendndodhja