Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Rimorkimi i anijeve, transporti i grupeve të praktikës portuale në rada, transporti i ekuipazheve nga rada në port, ngarkim - shkarkimi i peshave të rënda

Kontrata e koncesionit është nënshkruar midis Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe shoqërisë Anijet e Shërbimit Detar sha.
Objekti i koncesionit: Autoriteti Kontraktues i jep koncesionarit të drejtën për të ofruar shërbimet si më poshtë:
• Rimorkimi i anijeve gjatë operacionit të futjes dhe daljes nëpër porte dhe akostimi në kalatat e porteve.
• Transporti i grupeve të praktikës së autoriteteve portuale gjatë marrjes së praktikae të lira në rada.
• Transportimi i ekuipazheve të anijeve nga rada në port dhe anasjelltas.
• Operacionet e ngarkim – shkarkimit të peshave të rënda në det.
Shërbimet e mësipërme detare do të ofrohen në të gjitha portet e hapura në Republikën e Shqipërisë.


Kohëzgjatja e koncesionit është 5 vjet.
Të gjitha kontratat që do të lidhen nga koncesionari me të tretë nuk do të kenë periudhë vlefshmërie më të gjatë se 1 muaj pas përfundimit të periudhës koncesionare.
Koncesionari nuk do të transferojë aksionet e shoqërisë Anijet e Shërbimit Detar sha pa pëlqimin paraprak të Autoritetit Kontraktues, duke përjashtuar ato aksione që zotërohen nga aksionet në minorancë deri në 2%.
Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet për të asistuar dhe ndihmuar koncesionarin gjatë procedurave për t’u pajisur me leje, autorizime, licenca.
Koncesionari do të paguajë Sigurimin e Kontratës në shumën 23’837’400 ALL. Kjo shumë do të ngurtësohet pranë një banke të nivelit të dytë ose do të mbulohet përmes një police sigurimi. Sigurimi i kontratës është i parevokueshëm dhe i pagueshëm me kërkesën e parë të Autoritetit Kontraktues. Koncesionari ka të drejtë të lirojë 25% të vlerës së shumës së siguruar çdo vit duke nisur nga viti i tretë i koncesionit. Kësti i fundit do të lirohet 3 muaj pas përfundimit të periudhës së koncesionit.
Koncesionari do të vendosë në shfrytëzim koncesionin 30 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Për çdo ditë të vonuar, ai do të paguajë 10’000 euro penalitet.
Koncesionari detyrohet t’i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë koncesioni prej 2% të xhiros vjetore para tatim fitimit dhe duke përjashtuar TVSH.
Koncesionari do të zbatojë tarifat e shërbimit si më poshtë:

Tarifa e shërbimit të rimorkimit
Deri në 1000 GT 150 euro
2001 – 3000 GT 200 euro
3001 – 5000 GT 500 euro
5001 – 7000 GT 600 euro
7001 – 10’000 GT 760 euro
10’001 – 15’000 GT 950 euro
15’001 – 20’000 GT 1100 euro
20’001 – 25’000 GT 1300 euro
Mbi 25’000 GT Për çdo 5000 GT 200 euro shtesë mbi vlerën 1300 euro.

Koncesionari mund t’i propozojë Autoritetit Kontraktues rritje të tarifave që pasqyrojnë kostot shtesë, por këto propozime nuk janë të detyrueshme për t’u miratuar nga Autoriteti Kontraktues.
Gjatë periudhës koncesionare, koncesionari do të ketë si objekt të vetëm dhe ekskluziv të veprimtarisë së tij zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kësaj kontrate, si dhe çdo aktivitet tjetër ndihmës apo plotësues.
Koncesionari mund të rëndojë me barrë, hipotekë, privilegje apo çdo lloj preferimi aksionet dhe asetet e shoqërisë Anijet e Shërbimit Detar sha.
Koncesionari mund të nënkontraktojë shërbimet e tij, por ai do të garantojë Autoritetin Kontraktues ndaj çdo pretendimit, kërkese apo padie të nënkontraktorëve.
Koncesionari do të dëmshpërblejë palët e treta për çdo dëm të kryer ndaj tyre. Autoriteti Kontraktues nuk është përgjegjës në asnjë rrethanë për shpërblimin e dëmeve të tilla.
Koncesionari duhet të punësojë persona të aftë për ofrimin e shërbimeve. Ai duhet të ofrojë sigurinë në mjetet me të cilat do të ushtrojë aktivitetin dhe do të ofrojë shërbimet.
Koncesionari duhet të realizojë çdo punim shtesë me kostot e veta. Këto punime shtesë mund të shërbejnë për të ndrequr defektet apo mangësitë e konstatuara nga Autoriteti Kontraktues.
Koncesionari duhet të zbatojë legjislacionin mjedisor kundër ndotjes së ajrit, detit, emetimit të zhurmave etj. Ai duhet të respektojë Kodin e Punës dhe rregulloret e sigurimit teknik, disiplinës teknike, të mbrojtjes në punë, higjienës dhe të sigurimit nga zjarri për të parandaluar çdo aksident, fatkeqësi apo dëm në punë.
Koncesionari duhet të sigurojë shërbimin e emergjencës detare të operacioneve të kërkim – shpëtimit në det, të luftës kundër zjarrit dhe ndotjes mjedisore. Ky shërbim do të ofrohet në përputhje me kërkesat dhe udhëzimet e kapitenerisë dhe administratës detare.
Koncesionari do të përballojë vetë kostot për riparimet apo zëvendësimet e pajisjeve.
Koncesionari duhet të ofrojë shërbimet në mënyrë të pandërprerë, pavarësisht shkaqeve që mund t’i shkaktojnë ato. Nëse koncesionari nuk fillon kryerjen e shërbimit të rimorkimit maksimumi deri në përfundim të kohës së njoftimit të dhënë paraprakisht nga Kapiteneria e Portit, ai do të detyrohet të paguajë shpërblimin e dëmit dhe një përqindje të caktuar të tarifës përkatëse të shërbimit.
Autoriteti Kontraktues duhet të ndihmojë koncesionarin në marrëdhënie me institucionet publike dhe në lidhjen e marrëveshjeve ose kontratave me to.
Autoriteti Kontraktues duhet të ndihmojë koncesionarin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me operatorët që veprojnë në port për realizimin e kontratës përmes Kapitenerisë së Portit.
Autoriteti Kontraktues duhet t’i garantojë koncesionarit akses dhe qëndrim në territorin e portit.
Procesi i transferimit të objekteve nga koncesionari tek Autoriteti Kontraktues do të nisë 3 muaj para përfundimit të periudhës koncesionare. Objektet që ai do të transferojë janë sa më poshtë:
• Të gjithë dokumentet, kontratat e lidhura me kontraktorë dhe nënkontraktorë.
• Dokumentet ose materialet teknike, juridike dhe financiare.
• Të drejtat e pronësisë intelektuale.

Kompania
Anijet e shërbimit detar sha
Përshkrimi i kompanisë
Shoqëria është krijuar më 16.12.1998, me një kapital themeltar prej 106'485'000 ALL. Zyra e saj qendrore është në adresën: Rruga "At Erazmi", ndërtesa 54,
H.3, Ap.28, 2025, Durrës. Objekti i veprimtarisë së shoqëris është: marrja e praktikave të anijeve në mbërritje, transportimi i grupit të praktikës, transportimi i ekuipazhit të anijeve, kryerja e shërbimeve brenda akuariumit të portit, kryerja e shërbimit rimorkiator, ngarkim - shkarkim të mallrave me peshë të rëndë deri në 100 ton, furnizimi me ujë të ëmbël të anijeve shqiptare dhe të huaja, shërbime polumbare etj.
Aksionerët

Eftimi Jorgji - 0.04% të aksioneve
Edlira Tatazi - 0.03% të aksioneve
Eftali Gjika - 0.04% të aksioneve
Mimoza Këneta - 0.03% të aksioneve
Bujar Hoti - 20% të aksioneve
Selime Dhaskali - 0.04% të aksioneve
Sokol Hoti - 20% të aksioneve
Ilirjan Feri - 19.22% të aksioneve
Qamil Dollani - 0.04% të aksioneve
Eduart Kaja - 0.03% të aksioneve
Vladimir Gjika - 0.04% të aksioneve
Cezarina Nikaj - 0.04% të aksioneve
Natasha Dollani - 0.04% të aksioneve
Arta Kaja - 0.03% të aksioneve
Bahtice Hoxha - 0.04% të aksioneve
Astrit Kazazi - 0.04% të aksioneve
Selim Hoxha - 0.04% të aksioneve
Vasil Rapi - 0.04% të aksioneve
Kujtim Hoti - 40% të aksioneve
Fatmir Këneta - 0.03% të aksioneve
Behije Kazazi - 0.03% të aksioneve
Anila Rapi - 0.03% të aksioneve
Petraq Tatazi - 0.03% të aksioneve
Luigj Nikaj - 0.04% të aksioneve

Persona dhe entite të lidhura
Bujar Hoti - administratori aktual (07.01.2008 - 13.06.2020)
Edmond Doraci - administrator (30.03.2006 - 07.01.2008)
Grigor Basho - administrator (16.11.2004 - 30.03.2006)
Adriatik Mukaj - administrator (       - 16.11.2004)


Në fillimet e saj, aksionere e shoqërisë ishte edhe Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit.
Më 23.10.2019, Bujar Hoti ka shitur 20 % të aksioneve të tij Sokol Hotit. Kështu kapitali i B. Hotit bie nga 40 % në 20 % dhe Sokol Hoti zotëron tashmë 20 % të aksioneve.
Më 07.11.2018 janë vendosur nën masën e sekuestros aktivet e shoqërisë nga shoqëria përmbarimore Strati Bailiff Service.
Më 25.06.2015, Gjyste Ahmetaj ka shitur 0.03 % të aksioneve të saj në favor të Ilirjan Feritit. Kështu, aksionet e tij u shtuan nga 19.19 % në 19.22 %.
Më 30.04.2013 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar kapitali i Ilirjan Ferit nga 19.11 % në 19.19 %
Më 18.07.2012 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar kapitali i Ilirjan Ferit nga 19.02 % në 19.11 %
Më 23.03.2011 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar kapitali i Ilirjan Ferit nga 18.84 % në 19.02 %
Më 05.07.2010 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar kapitali i Ilirjan Ferit nga 18.75 % në 18.84 %
Më 08.09.2009 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar kapitali i Ilirjan Ferit nga 18.66 % në 18.75 %
Më 04.09.2009 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar kapitali i Ilirjan Ferit nga 18.58 % në 18.66 %.
Më 10.07.2009 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar kapitali i Ilirjan Ferit nga 18.57 % në 18.58 % dhe i Kujtim Hotit nga 39.83 % në 40 %.
Më 19.05.2009 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar kapitali i Kujtim Hotit nga 39.74 % në 39.83 %.
Më 17.03.2009 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar kapitali i Kujtim Hotit nga 39.54 % në 39.74 %.
Më 25.02.2009 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar kapitali i Kujtim Hotit nga 38.02 % në 38.85 %.
Më 29.01.2009 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar kapitali i Kujtim Hotit nga 38.85 % në 39.54 %.
Më 14.01.2009 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar pesha e aksioneve të Kujtim Hotit nga 37.34 % në 38.02 % të kapitalit.
Më 11.12.2008 janë larguar disa ortakë dhe janë shtuar aksionet e Kujtim Hotit nga 37.14 % në 37.34 % dhe aksionet e Bujar Hotit nga 39.6 % në 40 %.
Më 24.10.2008 janë larguar disa ortakë dhe është shtuar pesha e aksioneve të Bujar Hotit nga 38.25 % në 39.6 %.
Më 21.10.2008 janë larguar disa ortakë dhe për ortakun Bujar Hoti janë shtuar aksionet e tij nga 37.14 % në 38.25 % të kapitalit.
Më 24.01.2008 janë shtuar ortakët: Agustin Nuko (0.04 % të aksioneve), Luan Tivari (0.04 % të aksioneve), Ilirjan Feri (18.57 % të aksioneve), Foti Basha (0.04 % të aksioneve), Stela Disha (0.03 % të aksioneve), Fatmir Begaj (0.04 % të aksioneve), Fatmir Zaza (0.04 % të aksioneve), Petraq Tatazi (0.03 % të aksioneve), Makbule Hoxha (0.06 % të aksioneve), Pranvera Muho (0.04 % të aksioneve), Zamir Xhixha (0.03 % të aksioneve), Fadil Tushaj (0.04 % të aksioneve), Gentian Dizdari (0.03 % të aksioneve), Lualzim Shima (0.04 % të aksioneve), Rajmonda Mukaj (0.04 % të aksioneve), Mitat Mustafaj (0.04 % të aksioneve), Alma Kërtusha (0.04 % të aksioneve), Ilda Nina (0.04 % të aksioneve), Nexhmije Ramadani (0.04 % të aksioneve), Sadulla Elezi (0.04 % të aksioneve), Agim Elezi (0.03 % të aksioneve), Myfit Ramadani (0.04 % të aksioneve), Anesti Prifti (0.04 % të aksioneve), Nuredin Dyrmishi (0.04 % të aksioneve), Merita Rroshi (0.03 % të aksioneve), Dhimitër Shkoza (0.04 % të aksioneve), Miti Kedhi (0.04 % të aksioneve), Fatushe Murto (0.03 % të aksioneve), Arqile Koçillari (0.04 % të aksioneve), Natasha Dollani (0.04 % të aksioneve), Olsi Dyrmyshi (0.03 % të aksioneve), Mergjan Eleza (0.04 % të aksioneve), Ndriçim Sabahu (0.04 % të aksioneve), Enver Maloku (0.04 % të aksioneve), Kujtim Hoti (37.14 % të aksioneve), Natasha Dyrmishi (0.04 % të aksioneve), Adriana Koçillari (0.03 % të aksioneve), Enerjeta Balliu (0.03 % të aksioneve), Florika Mustafaj (0.04 % të aksioneve), Kostandin Dhaskali (0.04 % të aksioneve), Vjollca Dyrmishi (0.04 % të aksioneve), Leka Gorishti (0.04 % të aksioneve), Mevlide Kërtusha (0.04 % të aksioneve), Petrit Bedulla (0.03 % të aksioneve), Meliha Dobi (0.04 % të aksioneve), Lavdim Daupaj (0.04 % të aksioneve), Ilirjan Papingu (0.04 % të aksioneve), Bujar Cetaku (0.04 % të aksioneve), Maksim Carcani (0.04 % të aksioneve), Tefta Abdushi (0.04 % të aksioneve), Sokol Plani (0.03 % të aksioneve), Bujar Hoti (37.14 % të aksioneve), Fikret Shaqiri (0.04 % të aksioneve), Majlinda Xhixha (0.03 % të aksioneve), Jonida Bejo (0.03 % të aksioneve), Lulzim Beja (0.04 % të aksioneve), Anila Rapi (0.03 % të aksioneve), Zyhra Shima (0.04 % të aksioneve), Cezarina Nikaj (0.04 % të aksioneve), Ramazan Likmeta (0.04 % të aksioneve), Fatmira Korriku (0.03 % të aksioneve), Menduha Elezi (0.04 % të aksioneve), Mersin Disha (0.03 % të aksioneve), Besnik Troplini (0.04 % të aksioneve), Teuta Baraj (0.03 % të aksioneve), Nuri Kociaj (0.04 % të aksioneve), Katerina Polovina (0.03 % të aksioneve), Arben Polovina (0.03 % të aksioneve), Nazmie Kociaj (0.04 % të aksioneve), Gjenovefa Shkoza (0.04 % të aksioneve), Ilir Muho (0.04 % të aksioneve), Raimonda Carcani (0.04 % të aksioneve), Valentina Kedhi (0.04 % të aksioneve), Agim Gjoka (0.04 % të aksioneve), Melpomeni Basha (0.06 % të aksioneve), Luan Nina (0.04 % të aksioneve), Nexhmije Tivari (0.03 % të aksioneve), Leka Rroshi (0.04 % të aksioneve), Sokol Bejo (0.03 % të aksioneve), Silvana Hoxha (0.03 % të aksioneve), Urani Polovina (0.03 % të aksioneve), Teuta Troplini (0.04 % të aksioneve), Qamil Dollani (0.04 % të aksioneve), Valentina Kacmoli (0.03 % të aksioneve), Skënder Balliu (0.03 % të aksioneve), Arben Murto (0.03 % të aksioneve), Adriatik Mukaj (0.04 % të aksioneve), Muharrem Bedulla (0.06 % të aksioneve), Shahe Elezaj (0.04 % të aksioneve), Eftali Gjika (0.04 % të aksioneve), Luigj Nikaj (0.04 % të aksioneve), Eduart Kaja (0.03 % të aksioneve), Renata Plani (0.03 % të aksioneve), Shaze Elmadhi (0.04 % të aksioneve), Eni Zaza (0.03 % të aksioneve), Nexhmije Reci (0.04 % të aksioneve), Bajram Mane (0.04 % të aksioneve), Nexhmije Doksani (0.04 % të aksioneve), Mimoza Këneta (0.03 % të aksioneve), Lavdije Tushaj (0.04 % të aksioneve), Gjyle Gjoka (0.04 % të aksioneve), Petrit Korriku (0.04 % të aksioneve), Vasil Rapi (0.04 % të aksioneve), Bashkim Doksani (0.04 % të aksioneve), Lavdie Gorishti (0.04 % të aksioneve), Alba Minia (0.03 % të aksioneve), Elvana Shaqiri (0.03 % të aksioneve), Teodor Minia (0.03 % të aksioneve), Terezina Mane (0.04 % të aksioneve), Qëndrime Gërxhani(0.04 % të aksioneve), Eldishane Kondo (0.04 % të aksioneve), Reshat Polovina (0.06 % të aksioneve), Yllka Sabahu (0.04 % të aksioneve), Reshide Likmeta (0.04 % të aksioneve), Ramadan Ahmetaj (0.04 % të aksioneve), Antoneta Dhaskali (0.04 % të aksioneve), Luan Bejo (0.03 % të aksioneve), Miserde Seranaj (0.04 % të aksioneve), Hatife Begaj (0.04 % të aksioneve), Zyra Vezi (0.04 % të aksioneve), Vladimir Gjika (0.04 % të aksioneve), Lindita Balashi (0.03 % të aksioneve), Bahtice Hoxha (0.04 % të aksioneve), Astrit Kazazi (0.04 % të aksioneve), Edlira Tatazi (0.03 % të aksioneve), Behije Kazazi (0.03 % të aksioneve), Terezina Beja (0.03 % të aksioneve), Faik Vezi (0.04 % të aksioneve), Jeta Daupaj (0.04 % të aksioneve), Leonard Collaku (0.03 % të aksioneve), Gjylie Ahmetaj (0.03 % të aksioneve), Vasilika Mukaj (0.03 % të aksioneve), Dije Collaku (0.04 % të aksioneve), Irma Maloku (0.03 % të aksioneve), Jolldeze Mezini (0.06 % të aksioneve), Dëfrim Elezaj (0.03 % të aksioneve), Bashkim Kondo (0.04 % të aksioneve), Pëllumb Likja (0.03 % të aksioneve), Eglantina Dizdari (0.04 % të aksioneve), Mimoza Likja (0.03 % të aksioneve), Bujar Mezini (0.04 % të aksioneve), Nevruze Polovina (0.06 % të aksioneve), Leonard Bejo (0.03 % të aksioneve), Naim Hoxha (0.04 % të aksioneve), Arbana Mezini (0.03 % të aksioneve), Luan Baraj (0.04 % të aksioneve), Arben Kërtusha (0.04 % të aksioneve), Astrit Mukaj (0.04 % të aksioneve), Leljla Cetaku (0.03 % të aksioneve), Rabie Nuko (0.04 % të aksioneve), Eftimi Jorgji (0.04 % të aksioneve), Nexhmije Prifti (0.04 % të aksioneve), Arta Kaja (0.03 % të aksioneve), Tarike Bejo (0.04 % të aksioneve), Selim Hoxha (0.04 % të aksioneve), Arben Kacmoli (0.03 % të aksioneve), Isuf Elmadhi (0.04 % të aksioneve), Banush Serjanaj (0.04 % të aksioneve), Islam Kërtusha (0.04 % të aksioneve), Fatmir Dyrmishi (0.04 % të aksioneve), Altin Vezi (0.03 % të aksioneve), Leonora Basha (0.04 % të aksioneve), Nafie Zaza (0.04 % të aksioneve), Fejzie Bedulla (0.06 % të aksioneve), Vladimir Gërxhani (0.04 % të aksioneve), Qazim Dizdari (0.04 % të aksioneve), Njazi Abdushi (0.04 % të aksioneve), Xhelal Dobi (0.04 % të aksioneve), Eneida Elezi (0.03 % të aksioneve), Riza Collaku (0.04 % të aksioneve), Ligor Balashi (0.03 % të aksioneve), Fatmir Këneta (0.03 % të aksioneve), Servete Elmadhi (0.03 % të aksioneve), Krenar Polovina (0.04 % të aksioneve), Zide Elmadhi (0.04 % të aksioneve), Veli Bejo (0.04 % të aksioneve).

Vendndodhja